Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici.

Articolul 16: Responsabilitatea pentru daune

1.Generalităţi
Transportul conform acestor Condiţii generale este supus regulilor şi limitărilor referitoare la răspundere stabilite în Convenţie, în măsura în care normele şi limitările stabilite prin Convenţie nu se vor aplica în cazul transportului intern. În plus, răspunderea transportatorului în caz de accident produs în timpul transportului internaţional este supusă prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) Nr.2027/1997.
Transportul intern este reglementat conform acestor Condiţii generale şi este supus regulilor şi regulamentelor aplicabile în vigoare în România, precum şi legilor româneşti.
În măsura în care cele ce urmează nu sunt în contradicţie cu prevederile prezentelor Condiţii generale, Convenţia fiind sau nefiind aplicabilă:
a) Transportatorul nu este răspunzător pentru nici o daună rezultată din respectarea de către transportator a oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinţe impuse de orice organ guvernamental.
b) Transportatorul nu este răspunzător pentru nici o daună rezultată din nerespectarea de către pasager a oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinţe impuse de orice organ guvernamental.
c) Răspunderea transportatorului este limitată numai la daunele produse în timpul transportului pe zborurile sau segmentele de zbor unde abrevierea ce desemnează transportatorul apare în rubrica rezervată transportatorului din biletul emis pentru acel zbor sau segment de zbor. Un transportator care emite un bilet sau înregistrează bagaje pe zborurile altui transportator acţionează doar în calitate de agent pentru acesta dină. În legătură cu bagajele înregistrate, pasagerul are dreptul la acţiune împotriva transportatorului care a emis biletul sau împotriva oricărui alt transportator care a efectuat transportul în timpul căruia s-a produs dauna. Transportatorul nu este răspunzător pentru daunele produse bagajelor neînregistrate, cu excepţia cazului în care pasagerul dovedeşte că daunele au fost cauzate de neglijenţa gravă a transportatorului.
d) Răspunderea transportatorului este limitată doar la suma daunelor compensatorii dovedite. În nici un caz transportatorul nu este răspunzator pentru daunele indirecte, incidentale sau ulterioare.
e) Răspunderea transportatorului pentru orice daună va fi redusă de orice neglijenţă din partea pasagerului care a cauzat sau a contribuit în parte la acea daună, în conformitate cu legile aplicabile. Nimic din cele cuprinse în prezenta nu va afecta drepturile transportatorului în ceea ce priveşte pretenţiile ridicate de o persoană, sau în numele acelei persoane, sau în ceea ce priveşte acea persoana, a cărei rea-voinţă a cauzat prejudicii unui pasager sau bagajului acestuia.
f) Orice excludere sau limitare a răspunderii transportatorului conform acestor Condiţii generale sau legilor aplicabile va fi aplicată şi agenţilor, prepuşilor, angajaţilor şi reprezentanţilor transportatorului, precum şi oricărei persoane al cărei avion este utilizat de transportator şi agenţilor, prepuşilor, angajaţilor şi reprezentanţilor acelei persoane. Suma totală recuperabilă de la transportator, agenţii, prepuşii, angajaţii, reprezentanţii şi persoanele menţionate în acest paragraf nu poate depăşi limita de răspundere a transportatorului.
g) În cazul în care nu este prevăzut altfel, nimic conţinut în aceste Condiţii generale nu va duce la renunţarea la nici o limitare sau excludere a răspunderii transportatorului conform prevederilor Convenţiei sau legilor aplicabile.
h) Indiferent de prevederile acestor Condiţii generale, dacă transportul se efectuează cu mijloace rutiere pe drumurile publice de pe teritoriul României pe bază de bilet, responsabilitatea transportatorului pentru decesul sau rănirea pasagerului este limitată, în orice caz, la maxim 20.000 USD/pasager şi 400 USD/pasager pentru daune aduse bagajelor.

2. Răspunderea pentru răniri aduse persoanei şi deces

2.1. Următoarele prevederi se aplică exclusiv transportului internaţional:
a) În cazul unui accident apărut în timpul transportului internaţional, limita de răspundere a transportatorului stabilită în Articolul 22 (1) din Convenţie nu va fi invocată în cazul decesului sau rănirilor personale provocate pasagerilor în înţelesul în care acestea sunt definite conform Articolului 17 din Convenţie. Transportatorul nu este răspunzător de astfel de daune suferite, dacă:
- moartea, rănirea, sau o altă leziune corporală au rezultat din starea sănătăţii, psihică sau mentală a pasagerului (cum ar fi următoarele, dar fără a se limita la acestea: gravide, persoane cu handicap vizibil sau handicap fizic sau mental declarat, persoane care se plâng de o stare nesatisfăcătoare a sănătăţii, sau de înrăutăţirea stării sănătăţii la momentul îmbarcării etc.);
- dauna a fost cauzată sau s-a contribuit la aceasta prin neglijenţa sau acţiune ilegală sau omisiunea pasagerului;
- transportatorul a luat toate măsurile necesare pentru evitarea daunei, sau a fost imposibil pentru transportator să ia astfel de măsuri, conform Articolului 20 al Convenţiei.
b) În legătură cu orice pretenţie apărută ca urmare a unui deces sau rănirii aduse unei persoane în înţelesul Articolului 17 din Convenţie, transportatorul nu se va prevala de nici o apărare conform Articolului 20 din Convenţie în legătură cu acea parte a reclamaţiei care nu depăşeşte 100.000 (una suta mii)* DST per pasager.
c) În cazul decesului sau rănirii suferite de un pasager în eventualitatea unui accident produs în timpul efectuării unui transport internaţional, care transport include anume perioada în care pasagerul se află la bordul aeronavei, precum şi perioada de desfăşurare a oricărei operaţiuni de îmbarcare sau debarcare aşa cum sunt acestea definite prin Convenţie, transportatorul, în intervalul de până la 15 (cincisprezece) zile de la data stabilirii identităţii persoanei îndreptăţite la compensaţie, va efectua plăţi în avans persoanei îndreptăţite la compensaţie, dacă aceasta doreşte acest lucru, pentru a satisface necesităţile economice imediate, proporţional cu vătămarea suferită. În cazul unui deces, aceste plăţi în avans vor fi în valoare de 15.000 (cincisprezece mii) DST per pasager. Orice astfel de plată în avans nu va constitui o recunoaştere a responsabilităţii şi poate fi dedusă din orice sume plătite ulterior de către transportator în baza răspunderii acestuia cu privire la transportul aerian. În orice caz, aceste plăti în avans trebuie returnate transportatorului dacă ulterior se dovedeşte că decesul sau rănirea persoanei a fost cauzată din propria neglijenţa sau dintr-o altă acţiune ilegală sau omisiune a celor care au decedat sau au suferit rănirea, ori se dovedeşte că persoana care a primit plata în avans a cauzat sau a contribuit prin neglijenţă sau printr-o alta culpă sau omisiune la producerea acelui deces sau a vătămarii respective, sau dacă persoana care a primit această plată în avans nu a fost persoana îndreptăţită să primească această plată.


2.2. Următoarele prevederi se aplică exclusiv transportului intern:
În cazul unui accident survenit în timpul unui transport intern, răspunderea transportatorului pentru deces sau rănire adusă persoanei este limitată în toate şi oricare din cazuri la aproximativ 10.000 (zece mii) sau 20.000 (douazeci mii) USD.

2.3. Următoarele prevederi se aplică atât transportului internaţional, cât şi transportului intern, adăugându-se la (şi) completând prevederile articolelor 2.1. si 2.2. de mai sus:
a) Exceptând cazul când este prevăzut altfel în prezentele Condiţii generale, transportatorul îşi rezervă toate mijloacele de apărare ce rezultă din Convenţie sau din orice alte legi sau regulamente în vigoare aplicabile unei astfel de pretenţii.
Transportatorul îşi rezervă toate drepturile la recurs şi chemarea în garanţie faţă de terţi, inclusiv şi fără a se limita la drepturi privind contribuţia şi despăgubirile.
b) Transportatorul va compensa pasagerul numai cu privire la daunele compensatorii care pot face obiectul recuperării şi numai cu privire la sumele în plus faţă de orice plăţi primite ca urmare a unei asigurări sociale publice sau din partea oricărui organ similar.
c) Transportatorul nu este răspunzător pentru orice îmbolnăvire, rănire sau incapacitate de orice fel, incluzând moartea, sau pentru agravarea stării oricărui pasager a cărui vârstă, stare mentală sau fizică sunt de natură să implice orice risc sau să pună în primejdie persoana acestuia în timpul transportului.

3. Răspunderea pentru bagaje
a) Transportatorul nu este responsabil pentru orice deteriorări ale obiectelor care nu sunt permise în bagajul înregistrat, cât şi pentru articolele fragile sau perisabile, obiecte care au o valoare specială cum ar fi bani, bijuterii,computere,echipamente electronice personale,medicamente, argintărie, metale preţioase, titluri de valoare, garanţii ori alte valori, chei, documente de afaceri, paşapoarte şi orice alte documente de identitate ori eşantioane care sunt incluse în bagajele înregistrate, cu sau fără ştirea transportatorului.

b) Afară de cazul unei acţiuni sau omisiuni din partea transportatorului, făcute cu intenţia de a cauza prejudicii sau din neglijenţă şi conştient că ar avea probabil ca urmare aceste prejudicii, raspunderea transportatorului cu privire la daunele cauzate bagajelor înregistrate este limitata la suma de 20 (douazeci) EUR per kilogram dar nu mai mult de 1000* DST/pasager, în afara cazului în care o valoare mai mare este declarată în avans de pasager şi toate taxele adiţionale corespunzătoare au fost plătite de acesta în conformitate cu tarifele transportatorului. În acest caz, răspunderea transportatorului pentru daunele produse bagajelor înregistrate va fi limitată la acea valoare declarată.
c) Transportatorul nu este răspunzator pentru vătămarile cauzate pasagerilor sau pentru daunele produse bagajelor acestora de către obiecte conţinute în bagaje. Orice pasager ale cărui obiecte cauzează vătămări altui pasager, deteriorări ale bagajelor acestuia ori bunurilor transportatorului, sau oricărei alte proprietăţi pe care acesta o transportă sau o operează, va despăgubi transportatorul cu privire la toate pierderile şi cheltuielile de orice natură suportate de acesta ca urmare a acestui fapt, în conformitate cu legea romană.
d) ÎIn cazul livrării parţiale (dar nu în cazul nelivrării în întregime) către pasager a bagajelor înregistrate, precum şi în cazul producerii unei daune asupra unei părţi (dar nu în întregime) a acestor bagaje, răspunderea transportatorului va fi redusă proporţional pe baza greutăţii bagajelor, indiferent de valoarea parţială a porţiunii deteriorate sau a bagajului în întregul său. În cazul în care greutatea bagajului pasagerului nu este înregistrată în buletinul de bagaj, se consideră ca greutatea acestui bagaj înregistrat nu depăşeşte greutatea admisă gratuit la transport corespunzător clasei de călătorie pentru care a fost plătit tariful.
e) Transportatorul nu este răspunzător pentru daunele produse bagajelor neînregistrate, cu excepţia cazului în care pasagerul dovedeşte că daunele au fost cauzate de neglijenţa gravă a transportatorului. În cazul dovedirii unei neglijenţe grave, responsabilitatea transportatorului pentru bagajele neînregistrate este limitată la suma de 200 (două sute) USD per pasager în cazul unui transport internaţional. Pentru transportul între puncte interne din Statele Unite ale Americii, regulile federale impun limita minimă de răspundere a transportatorului faţă de bagaj în suma de 1250 (una mie două sute cincizeci) USD per pasager.
f) În cazul bagajelor înregistrate care au fost deteriorate în timpul transportului aerian, pentru care s-a efectuat un act de constatare înainte de părăsirea zonei restricţionate de vamă/benzi bagaje a aeroportului de destinaţie şi pentru care s-a trimis o reclamaţie scrisă conform prevederilor Convenţiei de la Montreal art. 31 punctele 1-4, despăgubirea se va acorda in funcţie de tipul bagajului, gradul de deteriorare şi uzura calculată a acestuia.

Uzura se va calcula dupa cum urmează:

In primul an de folosinţă: uzura reprezintă 20% din valoarea de achiziţie, conform chitanţei de cumparare.

Incepând cu al doilea an, la valoarea uzurii se adaugă cate 10% pentru fiecare an, până la anul al nouălea de folosinţa.

g)Transportatorul nu este raspunzator pentru deteriorari superficiale aparute in urma manipularii normale a bagajelor inregistrate predate la transport,cum ar fi:
-pierdere/distrugere curele tragere/securizare
- taieruri si zgarieturi minore,scamosare
-deteriorari determinate de supra incarcare bagaj
-deteriorari determinate de controlul de securitate
-pierderea/deteriorarea elementelor atasate bagajului care nu au fost prevazute de producator si nu afecteaza utilizarea normala ,ulterioara, a bagajului(lacat,etichete nume,curele ,huse,etc)


4. Răspunderea în urma neefectuării transportului
Atunci când, în afara cazurilor de forţă majoră sau a celor menţionate în Articolul 8 din aceste Condiţii de transport, transportatorul este răspunzător pentru daunele suferite de pasager ca urmare a neefectuării transportului din vina sa. Răspunderea transportatorului este limitată la rambursarea cheltuielilor normale ale pasagerului pentru cazare, mese, comunicaţii şi transportul la sol între oraş şi aeroport, până în momentul în care transportatorul este în măsură să furnizeze locul rezervat, pe un alt zbor al său, fie pe zborul altui transportator.

*Incepind cu data de 30.12.2009 sumele prevazute la punctele 2.1.b) si 3.b) devin 113100 (unasutatreisprezecemiiosuta) DST si, respectiv, 1131 (unamieosutatreizecisiunu) DST.

Aboneaza-te la newsletter.